คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

Posted by:

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง (นายทศพล  มีศรี) 7 มค 2565

0

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

Posted by:

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

0

ประกาศและคำสั่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง พ.ศ. 2566 (มาตรา 10)

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 16)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566  มาตรา 13(1)

 

0

รายงานการประชุมสภาฯ

Posted by:

ประกาศเรียกประชุมสภา สี่สมัย 2565

สามัญที่สี่ ครั้งที่ 2( 20 ธ.ค )

สามัญที่สาม ครั้งที่ 3 ( 23 ส.ค )

สามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ( 22 ส.ค )

สามัญที่สาม ครั้งที่ 1 ( 18 ส.ค ) (บันทึกอัตโนมั

รายงานการประชุมสามัญที่สาม ครั้งที่ 3 ( 23 ส.ค

สามัญที่สอง ครั้งที่ 3 ( 24 พ.ค )

สามัญที่สอง ครั้งที่ 2 ( 23 พ.ค )

สามัญที่สอง ครั้งที่ 1 (17 พ.ค)

สามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 (20 ม.ค)

สามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 (7 ม.ค)

ประกาศสมัยสามัญที่สี่ 6-20 ธ.ค.2565

ประกาศสมัยสามัญที่สาม 9-23 ส.ค.2565

ประกาศสมัยสามัญที่สอง 10-24 พ.ค.2565

ประกาศสมัยสามัญที่หนึ่ง 7-21 ม.ค.2565

0

โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด-โรคติดต่อในคนและสัตว์”ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี”

Posted by:

0
Page 1 of 31 12345...»