MOI Waste Bank Week

Posted by:

 

ในวันที่ 5 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง… โดยจัดตั้งกองทุนธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิลตำบลกุดบงขึ้น และ จัดกิจกรรมซื้อขายขยะรีไซเคิล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
#MOIWasteBankWeek
#MOIWASTEBANKSEGRGATION
#MOIACTIONSIM
#SDGLOCALIZATION

 

0

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง 2566

Posted by:

ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

สามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ( 17 ก.พ. )

สามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ( 28 ก.พ. )

สามัญที่สอง ครั้งที่ 1 ( 22 พ.ค.)

สามัญที่สาม ครั้งที่ 1 ( 10 ส.ค.)

สามัญที่สาม ครั้งที่ 2 ( 15 ส.ค.)

สามัญที่สาม ครั้งที่ 3 ( 18 ส.ค.)

สามัญที่สาม ครั้งที่ 4 ( 23 ส.ค.)

สามัญที่สี่ ครั้งที่ 1 ( 14 ธ.ค.)

สามัญที่สี่ ครั้งที่ 2 ( 19 ธ.ค.)

สามัญที่สี่ ครั้งที่ 3 ( 20 ธ.ค.)

 

0

การขับเคลื่อนจริยธรรม

Posted by:

พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.กุดบง

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการ

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ประจำปี 2566

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ

การรายงานผลการนําการประเมินจริยธรรม

0

ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน (PM 2.5) และถือเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดบง ลดการเผากำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น
ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

0

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย โพนพิสัยเมืองทองของคนสุขภาพดี “Phon Phisai Healthy Smart Ciry”

Posted by:

วันพุธ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง พร้อมด้วยพนักงาน ข้าราชการ ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลกุดบง เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการออกกำลังกาย โพนพิสัยเมืองทองของคนสุขภาพดี “Phon Phisai Healthy Smart Ciry” ณ ลานนาคาเบิกฟ้า เฟส 2 ตำบลจุมพล  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ตามที่อำเภอโพนพิสัยได้จัดทำโครงการดังกล่าว

0
Page 1 of 32 12345...»