ประกาศรายชื่อผู้ม่ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางระบายนำ้ ม. 13 บ้านกุดบงใหม่

Posted by:

ดาวโหลด  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น

0

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างทางระบายน้ำ 4 โครงการ

Posted by:

ดาวน์โหลด ปร.4 รางระบายนำ้ ม. 2

ดาวน์โหลด  ปร.5  รางระบายนำ้  ม.2

ดาวน์โหลด  ตารางแสดงราคากลาง รางระบายนำ้ ม.2

ดาวน์โหลด       ตารางแสดงราคากลาง  รางระบายนำ้ ม.7

ดาวน์โหลด ปร. 5  รางระบายนำ้ ม.7

ดาวน์โหลด    ปร.4   ปร. 4    รางระบายนำ้ ม.7

ดาวน์โหลด  ตารางแสดงราคากลาง  รางระบายนำ้  ม.13

ดาวน์โหลด  ปร.4 ปร.4ปร. ปร.5  รางระบายน้ำ  ม. 13

ดาวน์โหลด  ตารางแสดงราคากลาง  รางระบายน้ำ  ม. 14

ดาวน์โหลด  ปร.5 ปร. 4   รางระบายน้ำ  ม. 14

0

โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ

Posted by:

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

เรื่อง    จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ  จำนวน  4  โคงการ

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  มีความดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่  ม.13  บ้านกุดบงใหม่  ราคากลาง

173,300  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  174,800  บาท

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด  พื้นที่  ม.14  บ้านใหม่ทรายทอง  ราคากลาง

216,800  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  220,000  บาท

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่  ม.2  บ้านหนองกุ้งเหนือ  ราคากลาง

168,900  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  171,600  บาท

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบท่อคอนกรีต พื้นที่  ม.7  บ้านนาไม้เฮียว  ราคากลาง

199,000  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  199,400  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ขอรับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า             ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา                 ในการทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงไม่ได้

ผู้สนใจขอรับเอกสาร  ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  17    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. หรือสอบถาม               ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ – ๐๑๕๒๗1   หรือ www.kudbong.com        ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  17    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

 

ประกาศ   ณ    วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560

 

นายไพฑูรย์  นาเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

0

รายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกุดบง

Posted by:

ดาวโหลด  ราคากลาง  CCF28112560_0002 CCF28112560_0021 CCF28112560_0020 CCF28112560_0019 CCF28112560_0018 CCF28112560_0017 CCF28112560_0016 CCF28112560_0015 CCF28112560_0014 CCF28112560_0013 CCF28112560_0012 CCF28112560_0011 CCF28112560_0010 CCF28112560_0009 CCF28112560_0008 CCF28112560_0007 CCF28112560_0006 CCF28112560_0005 CCF28112560_0004 CCF28112560_0003

0

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลกุดบง

Posted by:

 

 

 

                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

เรื่อง    จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  มีความดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลกุดบงหม่  ราคากลาง  320,000  บาท

โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน   งบประมาณ ตั้งไว้  320,000  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ขอรับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า             ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา                 ในการทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงไม่ได้

ผู้สนใจขอรับเอกสาร  ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  15    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. หรือสอบถาม               ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ – ๐๑๕๒๗1   หรือ www.kudbong.com        ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  15    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ประกาศ   ณ    วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560

 

 

(นายไพฑูรย์  นาเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ดาวโหลด      ประกาศ

0
Page 8 of 8 «...45678