ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565

Posted by:

วันที่  8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงในการประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งภายในการประชุมมีการระดมความคิดเห็น เพื่อซักซ้อมแนวทางการตอบข้อคำถามในการประเมิน ITA และประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน

0

ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

Posted by:

เมื่อวันจันทร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เป็นประธานกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้

(1)  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(2)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3)  การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4)  การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5)  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

(6)  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.กุดบง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ต่อไป

0

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ออกพบปะพูดคุยกับประชาชนเพื่อชี้แจงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.กุดบง

Posted by:

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลกุดบง ลงพื้นที่ดำเนินการพบปะพูดคุยกับประชาชนในประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.กุดบง ประจำปีภาษี 2565 ในการกำหนดแนวทาง ตอบปัญหา ร่วมรับทราบปัญหาต่างๆ ในการจัดเก็บภาษีประจำปี

0
Page 1 of 3 123