แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565

01 แผนงานบริหารงานทั่วไป

02 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

03 แผนงานการศึกษา

04 แผนงานสาธารณสุข

05 แผนงานสังคมสงเคราะห์

06 แผนงานเคหะและชุมชน

07 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

08 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

09 แผนงานการเกษตร

10 แผนงานงบกลาง

11 รายงานประมาณการรายจ่าย

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565

0