สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

0

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Posted by:

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

0