โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ จำนวน 4 โครงการ

Posted by:

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

เรื่อง    จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาก่อสร้างทางระบายน้ำ  จำนวน  4  โคงการ

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  มีความดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  จำนวน  4  โครงการ  ดังนี้

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่  ม.13  บ้านกุดบงใหม่  ราคากลาง

173,300  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  174,800  บาท

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด  พื้นที่  ม.14  บ้านใหม่ทรายทอง  ราคากลาง

216,800  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  220,000  บาท

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบตัวยูมีฝาปิด พื้นที่  ม.2  บ้านหนองกุ้งเหนือ  ราคากลาง

168,900  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  171,600  บาท

  1. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำแบบท่อคอนกรีต พื้นที่  ม.7  บ้านนาไม้เฮียว  ราคากลาง

199,000  บาท  โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน     งานบำบัดน้ำเสีย  งบประมาณ ตั้งไว้  199,400  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ขอรับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า             ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา                 ในการทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงไม่ได้

ผู้สนใจขอรับเอกสาร  ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  17    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. หรือสอบถาม               ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ – ๐๑๕๒๗1   หรือ www.kudbong.com        ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  17    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

 

ประกาศ   ณ    วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560

 

นายไพฑูรย์  นาเหนือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

0