เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

Posted by:

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 โครงการ

1.ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดบง

2.ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนฤาษี

3.ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนฤาษี

4.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

IMG_20200213_0004 IMG_20200213_0003

0