หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

ดาวน์โหลด รับโอนพนักงาน

ดาวน์โหลด กำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งมาสาย

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) 2564

ดาวน์โหลด  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

0