เชิญประชุมสภา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

Posted by:

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำกุดบง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงสมัยสามัญที่สอง ระหว่างวันที่ 12 – 26 พฤษภาคม 2561 และแจ้งประกาศให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบเพื่อยื่นเรื่องกระทู้หรืออื่นๆ ให้สภาพิจารณาในสมัยประชุมสามัญ แล้วนั้น

บัดนี้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงได้กำหนดประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้การดำเนินกิจการสภาเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ทุกท่านเข้าประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำลบลกุดบง รายละเอียดตามระเบียบวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบนี้

  1. ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญประชุม
  2. ดาวน์โหลดเอกสาร  ระเบียบวาระการประชุม
  3. ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมสมัยสามัญแรก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
  4. ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุมสมัยสามัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
0