ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

Posted by:

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2566 นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เป็นประธานกรรมการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ในการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานในประเด็นต่างๆ ดังนี้

(1)  การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

(2)  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(3)  การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

(4)  การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(5)  กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ

(6)  กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

ในการนี้ นายทศพล  มีศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ระบุว่า การประชุมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ อบต.กุดบง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA ต่อไป

0