วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบ “ด้านการป้องกันยาเสพติดในชุมชน อุบัติเหตุทางถนน และการคัดแยกขยะในครัวเรือน”

Posted by:

พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0010 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0015 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0016 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0018 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0024 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0054 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0055 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0068 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0069 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0072 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0074 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0079 พิธีลงนาม MOU_๑๙๐๓๐๑_0080

0