ร่าง ประกาศประกวดราคาจางก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.36-001 สายทางหลวง 212 – บ้านนิคมดงบัง – บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – ¬bidding)

Posted by:

ร่าง ประกาศประกวดราคาจางก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ.36-001 สายทางหลวง 212 – บ้านนิคมดงบัง – บ้านใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – ¬bidding)

0