มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Posted by:

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสำนักงาน

0