ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565

Posted by:

วันที่  8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย นายทศพล  มีศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงในการประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งภายในการประชุมมีการระดมความคิดเห็น เพื่อซักซ้อมแนวทางการตอบข้อคำถามในการประเมิน ITA และประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน

0