ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  มีความประสงค์จะรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างจำนวน  3  อัตรา  ดังนี้

 

1.เจ้าพนักงานพัสดุ(กองคลัง)                          จำนวน            1        อัตรา

2.เจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)                        จำนวน            1        อัตรา

3.นายช่างโยธา(กองช่าง)                               จำนวน            1        อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลทราบหากผู้ไดมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และมีความประสงค์ที่จะขอโอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว  ขอให้ยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย) พร้อมสำเนาทะเบียนประวัติ  หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว  และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา  มายังองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน (ย้าย) ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ขอแสดงความนับถือ

นายทศพล  มีศรี

(นายทศพล  มีศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพ์รับโอน(ย้าย)

0