ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

—————————–

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวมมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคุมตรงความต้องการ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการประชุมประชาคม ตลอดจนนโยบายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สำนัก/กอง คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล แล้ว

 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ. 2561 – 2565)  ในคราวการประชุมสมัยวิสามัญที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17   เพื่อใช้เป็นกรอบ เครื่องมือแนวทางการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ในทุกๆ  ด้าน

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2562

 

0