ประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ

รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0