ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลกุดบง

Posted by:

 

 

 

                ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

เรื่อง    จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  มีความดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ตำบลกุดบงหม่  ราคากลาง  320,000  บาท

โดยเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2560  แผนงานเคหะและชุมชน   งบประมาณ ตั้งไว้  320,000  บาท

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ขอรับแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า             ผู้ซื้อแบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหา                 ในการทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบงไม่ได้

ผู้สนใจขอรับเอกสาร  ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  15    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. หรือสอบถาม               ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒ – ๐๑๕๒๗1   หรือ www.kudbong.com        ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

กำหนดยื่นใบเสนอราคา ตั้งแต่ วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560    ถึงวันที่  15    กุมภาพันธ์  2560    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑6.๓๐ น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ประกาศ   ณ    วันที่  8  กุมภาพันธ์  2560

 

 

(นายไพฑูรย์  นาเหนือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

ดาวโหลด      ประกาศ

0