ประกวดราคาจางก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. 36-003 สายบ้านหนองกุ้งเหนือ – บ้านหนองกุ้งใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – ¬bidding)

Posted by:

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง / ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น  โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นค.ถ. 36 – 003  สายบ้านหนองกุ้งเหนือ – บ้านหนองใต้ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกสื ( e-bidding)

 

0