ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านกลุ่มพัฒนา)

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีสูบน้ำบ้านกลุ่มพัฒนา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด งานเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง

 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร    165,850.- บาท

 

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)     วันที่ 1 เดือน ธันวาคม 2560                    

 

เป็นเงิน  165,850.- บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)……………………………บาท

 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1  สืบราคาจาก สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอโพนพิสัย

4.2  เอกชนชำนาญการ

4.3  https:/tranformae.wordprese.com

 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1  นายสมพงศ์  คงเลข

5.2  นายสัญญา   หินวรรณ

5.3  จ่าเอกนเรศ   เพิ่มทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

0