คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Posted by:

คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คู่มือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ อปท.

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.กุดบง

คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการให้บริการประชาชน

คู่มือขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

0